Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení.

Tel.: +420 774 384 719 •  Otevírací doba: 9:00 - 16:00             

 

 


Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Podmínky pro nakupování v internetovém obchodě VASETVORBA.CZ se řídí platnou legislativou a obchodními podmínkami.

 

Obchodní podmínky

(nákupní řád)

Kupující svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

Tento internetový obchod provozuje:

Ivana Víchová

Školní nám. 464

266  01  Beroun

IČO: 71918591

Kontakt: tel.: +420 774384719

E-mail: info@vasetvorba.cz

 

 1. Objednávka, uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Kupující může považovat objednávku za přijatou až po obdržení potvrzení e-shopem (tedy druhý mail, který na tuto objednávku přijde). Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu info@vasetvorba.cz nebo na výše uvedené telefonní číslo.

 

 1. Dodací a platební podmínky

Balné:

Balné u standardního typu zboží neúčtujeme a je ZDARMA. Pro zboží atypické velikosti nebo charakteru účtujeme "Balné pro atypické zboží" ve výši 100,- Kč. Jmenovitě tento poplatek účtujeme především pro : napnutá plátna a zboží velkých formátů. O případném účtování balného informujeme hned po přijetí objednávky a to e-mailem. Avšak většinou tuto položku neúčtujeme, opravdu jen ve vzácných případech.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud se stane, že výdejní místo je nedostupné z důvodu plného stavu, dovolené nebo jiného důvodu, který znemožnuje doručení na zvolené místo v objednávce, nahradí prodávající místo vydání na nejbližší, které dopravce v jejich systému nabídne. Následně na to bude prodávající kupujícího informovat formou mailu.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující v tomto případě sepíše na místě s dopravcem protokol o poškozené zásilce, který zašle nejlépe v elektronické na e-mail prodávajícího. (dopravce má tento protokol vystavit). Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Ivana Víchová, Školní nám. 464,  266 01  Beroun otevřeno: Po-Pá 8.00-16.00 hod.

 • Pravidelným rozvozem rádi Vám objednávku v rámci Berouna ZDARMA zavezeme: závoz je možný sjednat na místo s možností předání zásilky, kterýkoliv všední den mezi 9.00 – 16.00 hod. Povinný údaj: telefonní kontakt pro oznámení času závozu. Tento způsob dopravy platí pro objednávky nad 2.500,- Kč.

Jestliže charakter zboží vyžaduje rozdělení objednávky do více balíků (pokud by mohla nevhodná kombinace způsobit poškození zboží – například balení těžkých a ostrých produktů dohromady s rozměrným a křehkým zbožím, kupříkladu s napnutým plátnem…), volíme automaticky nejvhodnějšího dopravce.

Prodávající odešle zboží kupujícímu nejpozději, zpravidla do 5 pracovních dnů, pokud není udáno jinak a to:
a) od obdržení platné objednávky a jejím potvrzení v případě volby způsobu platby dobírkou
b) od obdržení platby na účet prodávajícího v případě volby způsobu platby předem na účet

Způsoby platby

 1. Platba převodem na účet
 2. Platba dobírkou
 3. Platba platební branou
 • uvedení poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 • uvedení informací o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby
  https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
  https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody
 • kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: 
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, například z technických příčin, či z důvodů že zboží momentálně není skladem a podobně, bude termín řešen individuálně.

Místem plnění je bydliště, sídlo firmy, nebo jiné místo uvedené kupujícím na objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Převzetí zboží: Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, žádá prodávajícího kupujícího o sepsání protokolu o poškozené zásilce s dopravcem, který zašle nejlépe v elektornické podobě na e-mail prodávajího info@vasetvorba.cz pro případnou reklamaci u dopravce.

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující mají právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující může od smlouvy odstoupit jakoukoliv formou, ale z důvodu průkaznosti odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme provést odstoupení od kupní smlouvy vůči prodávajícímu písemně na adrese sídla prodávajícího Ivana Víchová, Školní náměstí 464/4, 26601 Beroun, nebo na e-mailovou adresu info@vasetvorba.cz . Prodávající potvrdí písemně odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, aby bylo zřejmé, že o tomto odstoupení od smlouvy, že ji vede v evidenci.

Toto zboží může být přijato zpět za těchto podmínek:

 • Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • U výrobků jako jsou barvy, nádoby s pigmenty a další, platí pravidlo, že pokud bude při rozbalení porušen některý ochranný prvek (například hliníková fólie v ústí tuby zaručující ), nelze takové zboží považovat za nové. Takové zboží nelze vrátit bez udání důvodu
 • Kupující musí prokázat zakoupení věci u prodávajícího, např. dokladem o zaplacení, nebo tak může učiniti jiným způsobem.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, přičemž prodávající má právo vrátit kupujícímu náklady na dopravu pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  Zásilky s vraceným zbožím odeslané na dobírku nebudou převzaty.
 • Nelze vrátit zboží, které je vyrobeno na zakázku!
 • Nelze  odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

 Podmínky vrácení zboží se řídí občaským zákoníkem č.89/2012Sb.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že má důvodné podezření na podvodnou objednávku nebo je kupující zařazen mezi "Nespolehlivé zákazníky", popřípadě jiný důvod. Pokud se tak stane, bude kupující informován formou mailu o stornu objednávky.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Školní nám. 464/4, 26601 Beroun , telefonicky na čísle +420774384719 či elektronickou poštou na adrese info@vasetvorba.cz .
 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Neodstranitelné vady:

Jde-li o neodstranitelnou vadu, bude zboží vyměněno za bezvadné, nebo bude kupujícímu vrácena cena zboží.

Místo uplatnění reklamace:

Reklamace zboží zakoupeného v našem internetovém obchodu může být s přiložením příslušných dokladů uplatněna poštou, nebo osobně na adrese kamenného obchodu a Ivana Víchová, Školní nám. 464, 26601 Beroun


 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vasetvorba.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.6. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování :
  Ivana Víchová, Školní nám. 464/4, 266 01 Beroun, info@vasetvorba.cz, +420 774 384719   .

 

V  Berouně      dne  27.7. 2022    

 

 


Vzorové podmínky lze získat na stránkách www.APEK.cz


Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZWVlZ